عاشق

همیشه عاشق تنهاست

و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست

و او و ثانیه ها میروند آن طرف روز

و او و ثانیه ها روی نور میخوابند...

/ 2 نظر / 15 بازدید
صابر

واقعا عاشق همیشه تنهاست